Polymerové kroupy

Kód: 74
Neohodnoceno
2 541 Kč 2 100 Kč bez DPH
1

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H302 - Zdraví škodlivý při požití.