Polymerové kroupy

Kód: 74
3 025 Kč 2 500 Kč bez DPH
1

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H302 - Zdraví škodlivý při požití.