Ledové květy 120 ml

Kód: 47
545 Kč 450,41 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

ICE FLOWERS EFFECT velice oblíbený a působivý efekt. Aplikuje se převážně na sklo, po několika minutách se objeví krásné ledové květy. Efekt nanášejte vždy na perfektně odmaštěné a čisté sklo.

TOTO NENÍ PRODUKT FIRMY SNOWBUSINESS

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H-věty a P-věty:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové parametry

Kategorie: Sníh ve spreji
Hmotnost: 0.13 kg